2015 NISSAN SENTRA
BLANC / NOIR
19 500 km
CVT
C3165B
2014 NISSAN SENTRA
ARGENT / NOIR
39 665 km
CVT
2624
2014 NISSAN SENTRA
BLANC / NOIR
36 018 km
CVT
3154A
2012 NISSAN SENTRA
BLANC / GRIS
62 500 km
CVT
2885A
2012 NISSAN SENTRA
NOIR / NOIR
65 306 km
CVT
3214A
2012 NISSAN SENTRA
GRIS / GRIS
46 397 km
CVT
3212A
2010 NISSAN SENTRA
BLANC / GRIS
107 000 km
CVT
2923A